• Home
  • /
  • Tam tấu M-S-N tan rã, Barca lập bộ ba nguyên tử M-S-P